top of page

Hållbarhetsprofil

 

 

1. BAKGRUND OCH SYFTE

Bolaget ska enligt förordning (EU) 2019/2088 säkerställa information till kunder gällande Bolagets efterlevnad av hållbarhets regler. Förordningen avser att öka transparensen mot kunder och investerare och att öka långsiktigheten i investeringar. Det ska bli tydligare på vilket sätt hållbarhet inkluderas i Bolagets urvalsprocess, dess påverkan på förvaltningsbeslut och hur det kan komma att påverka framtida avkastning. Informationen finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt tillhandahålls alla kunder innan investering.  För de enskilda fonderna finns information angående hållbarhet att tillgågenom fondbolagens årsrapporter, informationsbroschyrer och på hemsidor.

2. DEFINITION AV HÅLLBARHETSRISK

Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

3. PRISMAS FÖRVALTNING OCH DESS ARBETE UTIFRÅN HÅLLBARHET

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

 

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

 

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.

 

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig. 

 

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

4. ERSÄTTNINGAR

Bolaget värderar hållbarhet högt i hela verksamheten och det ska därför inte gå att bortse från hållbarhetsrisker för att som anställd erhålla rörlig ersättning. Hantering av hållbarhetsrisker utgör en faktor vid utvärdering och lönesättning för anställd personal, inkl. vid resultatbedömning inför fastställande av eventuell rörlig ersättning.   

bottom of page