top of page

Integritetspolicy

1. Inledning

Prisma KB har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

Prisma KB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos Prisma KB.

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför Prisma KB behandlar dina personuppgifter.

 

 

2. Personuppgifter som behandlas och grund till behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt kundförhållande med och fullgöra det kundavtal du ingått med Prisma KB. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal samt för att företa åtgärder som du som kund har begärt innan avtal ingås, ge råd om försäkringar och biträda vid ingående av försäkringsavtal samt ge dig tillgång till din webbaserade kundportal.

Behandling av uppgifter sker även när Prisma KB kontaktar dig och informerar dig om regel- eller villkorsändringar, försäkringsvillkor, produkter och tjänster med mera som har anknytning till kundavtalet. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från Prisma KB, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på kundportal för att kunna ta del av information eller för att elektroniskt signera dokument.

Personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Ekonomiska uppgifter

 • Kundkontakt

 • Engagemang

 

Laglig grund för behandling:

För att uppfylla ingånget avtal med dig som kund.

Efter en intresseavvägning.

Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Prisma KB berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av provisioner, ersättningar och arvoden, där sådana är överenskomna mellan dig och Prisma KB. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose Prisma KB:s behov av att säkerställa att rätt ersättning och provision utbetalas.

Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser som Prisma KB har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.

Personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Ekonomiska uppgifter

 • Kundkontakt

 • Engagemang

  

Laglig grund för behandling:

För att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Kontakt med Prisma

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis.

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss

 

Laglig grund för behandling

Efter en intresseavvägning.

 

Prisma KB kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Prisma KB berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

Personuppgifter kan komma att behandlas för Prisma KB:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 

Samarbetspartner till Prisma 

Prisma KB kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en samarbetspartner i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

Personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 

Laglig grund för behandling

Efter en intresseavvägning.

 

Prisma KB kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Prisma KB berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose Prisma KB:s behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för Prisma KB:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

3. Inhämtande av uppgifter

Vi hämtar information om dig från olika källor.

Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du blir kund och i samband med att du får råd om försäkringar. Inhämtande sker också i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss, att du kontaktar oss eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e-post, kundportal och elektronisk signering).

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Prisma KB komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan Prisma KB komma att samköra dina personuppgifter mot sanktionslistor för att genomföra kontroller.

Vi hämtar även uppgifter från andra aktörer, så som försäkringsbolag, i den utsträckning som krävs för att kunna ge dig råd. Det kan till exempel avse information om [X och X]. Sådan information inhämtas endast i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörande av uppdrag relaterat till ingånget kundavtal. Informationen inhämtas från det försäkringsbolag du har valt och i enlighet med den insynsfullmakt och/eller skötselfullmakt du har givit till Prisma KB.

4. Aktörer som Prisma KB delar uppgifter med

Prisma KB delar uppgifter till samarbetspartner, till exempel ett försäkringsföretag, i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är Prisma KB och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss, även att erhålla information från den aktör du valt att teckna avtal med.

Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till Prisma KB, till exempel systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling görs för Prisma KB:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Prisma KB kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

5. Plats för behandling

Den behandling som Prisma KB utför sker inom EU/EES. I de fall Prisma KB eller en tjänsteleverantör till Prisma KB skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer Prisma KB att det finns skyddsåtgärder på plats.

6. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos Prisma KB samt även efter att ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation och avtal som visar vad Prisma KB och du har kommit överens om.

Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

7. Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Prisma KB begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Prisma KB eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig. 

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om Prisma KB är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

8. Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta Prisma KB om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Prisma Försäkringsmäklare KB
Lagerbergsgatan 33
451 31 Uddevalla
Telefonnummer: 0522 – 51 88 90
E-post: info@prisma.se 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

bottom of page