top of page

Olycksfallsförsäkring

 

 

Medicinsk invaliditet
Om en person genom ett olycksfall får en skada som kommer bestå resten av livet ges en ersättning från försäkringsbolaget ut för ”medicinsk invaliditet”. Hur stor ersättningsbeloppet blir beror på skadans storlek. Om en läkare bedömer att invaliditeten är 8% ges en ersättning som motsvarar 8,2% av försäkringsbeloppet. Detta enligt en tabell som är exakt lika mellan försäkringsbolagen.

Eftersom man inte i förväg kan veta hur stor invaliditeten kommer att bli kan inte hela ersättningen betalas ut direkt vid skadetillfället. Många försäkringsbolag har därför ett krav på att det ska ha gått två år innan de betalar ut hela summan.

Ärr
Vid ärr som uppkommit vid olycka kan ersättning betalas ut. Storleken beror på ärrets storlek samt var på kroppen det är. Störst ersättning fås om ärret är på hals eller ansikte medan det ges mindre i ersättning om det förekommer på exempelvis underarmar eller lår. Vid ärr kan man aldrig få hela försäkringsbeloppet utan det rör sig oftast mellan 0,2-10% av detta.

I likhet med medicinsk invaliditet så kan inte full ersättning för ärr betalas ut direkt då det är omöjligt att veta hur stort ärr det kommer att bli i framtiden. En del bolag har två år medan andra har ett år som gräns på hur länge man måste vänta.

De flesta försäkringsbolag har även en maxålder på hur länge man kan få ersättning för ärrskador. Vanligt är att den gränsen går vid ca 65år.

Kroppsskada
Om man efter olyckan måste ligga akut på sjukhus under ett visst antal dagar betalas en engångssumma ut. Hur många dagar som krävs kan variera och beloppet baseras på vad det är för skada. Som exempel kan Folksam nämnas som ger 2000 kr vid hjärnskakning och 3000 kr för benbrott.

Merkostnader
Med merkostnader menas kostnader som uppkommit i samband med olyckan. Detta till skillnad mot ”Ersättningar” där försäkringsbolaget betalar ut en summa även om inte någon kostnad har förekommit.
Läkarvård
Kostnader för läkarvård eller besök på hälsocentral ersätts. Detta om besöket sker inom en viss period efter att olyckan inträffade och att läkarbesöket är kopplat till olyckshändelsen. Denna period är ofta ca 1 år.

Sjukhus
Blir personen inskriven på sjukhus ges ersättning per dag. Detta upp till maximalt antal dagar ex. 180 dagar.

Dödsfallsersättning (Begravningshjälp)
Vid dödsfall betalas en engångsersättning ut. Är man över 65 år blir ersättning lägre.

Vad ingår i en olycksfallsförsäkring?

bottom of page