top of page

För att Prisma ska få kännedom om din riskattityd och dina förväntningar på ditt pensionssparande kommer du behöva svara på några frågor. Innan du besvarar frågorna behöver du lämna ditt samtycke om att vi inhämtar personuppgifter och använder dessa i syfte att hjälpa dig optimera ditt pensionsparande.

Hur behandlas uppgifterna?

Behandlingen av uppgifter styrs av banksekretessen och personuppgiftslagen. Prisma är skyldiga att hemlighålla samtliga uppgifter om våra kunder. 

 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) PuL, innehåller regler beträffande behandling av personuppgifter. Lagens huvudsyfte är att skydda din personliga integritet vilken vi också vill värna om i vår verksamhet. För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Vi inhämtar bl.a. uppgifter från dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer, fondförvaltare och myndigheter. De personuppgifter som kan komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Inhämtar vi känsliga personuppgifter så ber vi dig att lämna ett särskilt samtycke till sådan behandling. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig samt för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra andra produkter och övriga tjänster. Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivare. Enligt PuL har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. 

bottom of page