top of page
Kunden i fokus sedan 1991
Prisma Försäkringsmäklare grundades 1991 i Uddevalla och firar därmed 30 år som försäkrings- och investeringsrådgivare.  Prisma är ett litet familjeföretag med muskler som en stor aktör och har kunder över hela Sverige. Vår rådgivning grundar sig i löpande analyser av hela den finansiella marknaden och utgår alltid från kundens unika situation, behov och önskemål! På Prisma stävar vi efter ge en trygg och personlig service av högsta kvalitét!

RÅDGIVNING

 

Prismas rådgivning grundar sig alltid från kundens unika situation, behov och önskemål. Vi är försäkringsrådgivare som inte anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att vi inte är bundna genom avtal eller dylikt att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal, försäkringsprodukter och produktleverantörer för att du som kund ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. Vi säkerställer detta genom internt uppbyggda rutiner.

Försäkringar förmedlas för flera försäkringsbolags räkning. De bolag som ingår i urvalet för livförsäkring är Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Skandia, Folksam, If, Trygg-Hansa, Danica, Movestic, Euro Accident, DKV hälsa Förenade Liv.

För aktuell förteckning kontakta oss.

Vi ger råd på grundval av vad ovanstående bolag erbjuder samt de produkter som vi upphandlat centralt via Tydliga. Detta för att du som kund skall få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov & önskemål.

MEDLEMSORGANISATIONER
 
Prisma är medlemmar i SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening). Sfm är en branschorganisation för försäkringsförmedlare som objektivt företräder sina kunder.
 
Prisma är registrerade hos InsureSec. Insuresec är ett förmedlarregister som  samlar försäkringsförmedlare som förbundit sig att följa lagar, föreskrifter och god försäkringsförmedlingssed. Detta för att styrka att förmedlare hos Prismas förmedlare besitter relevant kunskap och erfarenhet.
Prisma är Swedsec licensierade. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.
Prisma är en del av Tydliga ( Free broker group):
Som fristående aktör väljer vi från hela marknadens utbud av försäkringar, pensioner och placeringar. Det betyder att marknadens främsta lösningar finns tillgängliga till högst förmånliga priser hos Prisma.

Prisma är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447).

Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

TILLSYN

Prisma står under tillsyn av Finansinspektionen (FI):

FI är en myndighet som övervakar företag på finansmarknaden. FI ska på begäran upplysa klienter och andra intressenter om en anställd hos Prisma Försäkringsmäklare har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

 

För kontroll av tillstånd, vänligen kontakta:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
08-787 80 00
www.fi.se
finansinspektionen@fi.se

ARVODE

 

Prismas rådgivning är transparent. Det innebär att våra kunder får fullständig information om rekommenderade produkter och vår ersättning. På så sätt kan våra kunder göra välinformerade val. Prisma rekommenderar produkter som är anpassade till rådgivning. Det innebär att en del av avgiften för vissa produkter finns till för att finansiera verksamheten. 

 

Du som kund betalar enbart avgift för de produkter som du väljer att använda sig av. Avgiften betalas direkt till de bolag som tillhandahåller respektive produkt. Det innebär att avgiften inkluderar såväl produkten som Prismas service i form av rådgivning, analys, förmedling och administration.

 

När kunden har betalat produkten avstår produktbolaget en del av sin intäkt till förmån för Prisma. Ersättningen utbetalas initialt i form av engångsersättning och/eller kontinuerligt i form av beståndsersättning. Det innebär att Kunden och Prisma ofta får ett gemensamt ekonomiskt incitament av att uppnå långsiktig finansiell framgång.

Team Prisma

PRINT_SVVT_0082.jpg

Wictor Hultberg

Certifierad förmedlare inom livförsäkring och placering samt Insuresec licensierad. Förmedlare på Prisma sedan 2021

Martin Hultberg

Certifierad förmedlare inom livförsäkring och placering samt Swedsec och Insuresec licensierad. Grundare och ägare av Prisma sedan 1991.

PRINT_SVVT_0049.jpg

Alexander Hultberg

Certifierad förmedlare inom livförsäkring och placering samt Insuresec licensierad. Förmedlare på Prisma sedan 2012.

PRINT_SVVT_0191.jpg

Pia Lämber

Certifierad förmedlare inom livförsäkring och placering. Förmedlarassistent på Prisma sedan 2009.

PRINT_SVVT_0147.jpg

Carina Woxvall

Förmedlarassistent på Prisma sedan 2014.

bottom of page