Optimera din pension!

Ett billigt, enkelt och smart sätt att säkerställa att dina pensionspengar växer
i den risknivå som passar dig!
1) Besvara några frågor
2) Få placering- och optimeringsförslag
på dina pensionsförsäkringar!
3) Signera med mobilt BankID
raket.gif

Få personer har tid, kunskap eller intresse att ta hand om sina pensionspengar.

Prisma Optimera är en ärlig, digital pensionsförvaltningstjänst som utbildar, rekommenderar, placerar och underhåller pensionskapital.
 
Tjänsten är framtagen helt utan intressekonflikter. Det som är bäst lämpat för dig styr varje beslut vi fattar. Därför tar vi aldrig emot ersättning från någon annan än dig som kund. 
När vi optimerar din pension

Pensionssammanställning

Vi sammanställer hela ditt pensionskapital.

Sänker avgifter

Vi ser över möjligheter att slå samman eller flytta ditt kapital för att sänka dina avgifter. 

Löpande underhåll

Placeringarna mår 

bäst av underhåll, eftersom både världen och fonderna förändras och så också förutsättningarna i försäkringsbolagen där du har dina pengar.

Placerar

Vi ger förslag på portföljer

i din risknivå med god riskspridning, låga avgift och hög riskjusterad avkastning

LÅG KOSTNAD

Från 59 kr/mån
Om du har flera pensionsförsäkringar blir det en extrakostnad på 39 kr per extra försäkring. 
Inga intressekonflikter (!)

Ärlig rådgivning utan dolda incitament!

I optimeringstjänsten får Prisma inte betalt från någon annan än dig som kund. Vårt enda incitament är att göra dig så nöjd som möjligt.

Vi har inga intressekonflikter då vi väljer bort fondbolag som ger extra betalt till förmedlare.  

Vanliga frågor

Vad är en portfölj?


En portfölj är egentligen bara ett samlingsnamn för sina investeringar. Portföljen kan i princip bestå av vad som helst som man investerar i. Till exempel kan man kalla sin samling med tavlor för en konstportfölj. Det vanligaste är dock att ordet portfölj associeras med en värdepappersportfölj. När man bygger en portfölj är det viktigt att ha en portföljstrategi. En strategi över hur man har tänkt hantera sitt sparande och sina investeringar över tid. Prismas portföljer är optimerade utifrån modern portföljteori. Det är en investeringsmodell som beskriver hur en rationell investerare kan använda diversifiering för att optimera sin portfölj. Målet med riskspridningen är att ge högre avkastning vid börsuppgång och mindre fall vid börsnedgång. Prisma modellerar avkastningen på en tillgång som en stokastisk variabel, och avkastningen av en portfölj, alltså en viktad summa av flera tillgångars avkastning, blir också den en stokastisk variabel. Som alla sådana har den ett väntevärde och en varians. I val av innehav i portföljen är Prisma riskaversa, vilket innebär att om två tillgångar har samma förväntade avkastning men olika risk så kommer investerare att föredra den med minst risk. En investerare kommer bara att acceptera en högre risk i utbyte mot högre förväntad avkastning, och på så vis går det att finna optimala portföljalternativ för olika risknivåer.
Varför vill/behöver man ha risk i sitt sparande?


När man investerar sina pengar i aktiefonder eller andra värdepapper tar man en risk, och för den risken kan man förvänta sig att få avkastning. Enkelt förklarat kan man se det som att den avkastning man får är en ”ersättning” för den risk man har tagit. Den risk man tar är att värdepappernas värde kan gå upp eller ned och generellt kan man säga att ju högre risk, desto större chans till hög avkastning. I längre sparanden visar historiken att det har varit en gynnsamt att ta högre risk, och det är på grund av att man har råd att låta pengarna gå upp och ned i värde – mot att man, förhoppningsvis, får högre avkastning i slutändan. Till kortare sparmål har det historiskt visat sig vara en god idé att ta relativt låg risk. Den lägsta risken bland fonder hittar man i korta räntefonder, även kallade penningmarknadsfonder. I ett kortare sparmål vill man oftast använda pengarna något år efter insättning, och det kan då vara bra att undvika en hög risk eftersom man inte vill riskera att ens värdepapper har låga värden när det är dags att sälja dem och ta ut pengarna. Prisma har olika portföljer anpassade för våra kunders sparhorisont och riskbenägenhet. Mindre risk och lägre förväntad avkastning ju närmare pensionsåldern.
Varför är låga avgifter viktigt?


I fondvärlden finns två typer av huvudkategorier – aktivt och passivt förvaltade fonder. Den aktiva förvaltningen bygger på att en förvaltare eller ett förvaltarteam försöker hitta guldkornen på börsen som de tror kommer ge bäst avkastning i framtiden och därigenom överprestera börsen, lite grann som när en tränare ”toppar laget”. Med ränta-på-ränta-effekten får fondernas avgifter en stor påverkan på avkastningen. För varje krona som tas ut i avgift går du miste om den extra avkastning du skulle fått ifall pengarna hade stannat kvar och genererat avkastning. Ju längre sparhorisont, desto större påverkan. Det är därför viktigt att sätta fondens avgift i relation till den avkastning som förvaltaren lyckats uppnå historiskt och förväntas uppnå framöver. För vissa kanske det kan vara värt att betala lite mer för en bättre förvaltning om man tror att man kan få en högre avkastning. Nobelprisad forskning visar att aktiv förvaltning (stockpicking) sällan slår index. Prismas portföljer innehåller både billiga indexfonder och dyrare aktivt förvaltade fonder. Kortfattat så jämför Prisma den riskjusterade avkastningen av aktivt förvaltade fonder med högre avgift mot passiva indexfonder med låg avgift. Prisma rekomenderar den fond som vi tror ger våra kunder bäst förutsättning att nå sina pensionsmål. De aktivt förvaltade fonder som har en bevisad lång historik att slå sitt jämförelseindex och samtidigt tagit lägre risk prioriteras. Det är en lägre prislapp på indexfonder än aktivt förvaltade fonder men det är inte så enkelt som att säga att indexfonderna alltid kommer att vara bättre. Historien har visat att det finns duktiga förvaltare som över lång tid lyckas skapa god avkastning och därigenom värde för sina fondsparare. Problemet är att man betalar direkt samtidigt som den framtida avkastningen är okänd.
Kan jag själv byta fonder efter jag fått Prismas portföljförslag?


Ja du kan alltid byta fonder själv! Vi rekomenderar dock inte detta då Prismas portföljsammansättning fungera som en helhet. Portföljerna är framtagna utifrån modern portföljsteori och varje fond är en byggsten i portföljen. Portföljerna har diversifierats maximeralt utgifrån din valda risknivå för ge en god förutsättning till en hög riskjusterad avkastning
Vad är rebalansering?


Rebalansering innebär att återställa portföljvikterna till ursprungsproportionerna (den strategiska allokeringen som bedömdes vara korrekt vid portföljens starttidpunkt) till följd av att marknaderna stigit och fallit. I praktiken innebär det att man säljer tillgångsslag som stigit i pris (”tar hem vinster”) och köper mer av tillgångsslag som fallit i pris (”snittar ner sig”). Rebalansering är främst en strategi för att minimera aktiv risk relativt den strategiska allokering men har även visat sig kunna höja den långsiktiga riskjusterade avkastningen. Trots eventuell avkastningshöjning har finansiell beteendeforskning visat att vi människor har problem att agera motvalls på det här sättet. Anledningen är att vi lider av inkonsekvent riskvilja i så måtto att vår riskvilja tenderar att öka när marknader stigit och minska när marknader fallit. För att minimera det här mänskliga tillkortakommandet använder Prisma en automatiserad rebalanseringsstrategi som är årsbaserad. Årsbaserad rebalansering innebär att man rebalanserar med en viss frekvens utan hänsyn till hur mycket eller lite portföljvikterna avvikit från den strategiska allokeringen. Tid är alltså den enda variabel som man tar hänsyn till. Prisma anser att de främsta fördelarna med en årsbaserad rebalanseringsstrategi jämfört med andra strategier är att den är enkel samtidigt som den erbjuder en tillfredsställande riskkontroll utan att vara för frekvent.