top of page
Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) ("PUL") med flera lagar. Prismas kundregister och andra uppgifter Prisma har om kunden skyddas av sekretess enligt 1 kap 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Detta innebär att Prisma inte obehörigen får röja dessa uppgifter. Prisma kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda din personliga integritet. Den kundinformation Prisma får behandlas konfidentiellt och kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för nedan angivna syften.

 

Personuppgiftsansvarig är Prisma KB, 969674-5992. Prisma, dess uppdragstagare och/eller andra företag som Prisma samarbetar med behandlar de personuppgifter om dig eller din företrädare som lämnas i samband ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan dig och Prisma, t.ex. noteringar och klagomål. Prisma kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med bolaget. Vidare loggas den IP-adress som används vid ansökan om tjänst och i samband med nyttjande av tjänsten.

Prisma sparar personuppgifterna för att kunna fullgöra ingångna avtal, förbereda för avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, riskhantering samt för spårbarhet, bevisning och incident- och bedrägeridetektering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål av Prisma. En kund kan avsäga sig reklam genom att välja bort marknadsföring i inloggat läge på Prisma.se.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Prisma komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdateringar av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifterna kan komma att, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, behandlas för Prismas räkning av samarbetande företag eller uppdragstagare, såväl inom som utom EU- och EES-området. Prisma kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som Prisma enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig till eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster.

Prisma kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighetsföreskrift eller beslut och/eller Prismas avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för vissa fonder, vara skyldig att till annan lämna uppgift om Kundens förhållande enligt avtalet. Det åligger kunden att på begäran av Prisma tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Prisma bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.

Prisma sparar även under en begränsad tid personuppgifter som avser personer som inte är kunder, till exempel då personen lämnat en intresseanmälan på hemsidan eller vid en kundträff. Personuppgifter som avser icke-kunder sparas aldrig utan samtycke och de gallras med jämna mellanrum.

Enligt PUL har varje registrerad rätt att en gång per kalenderår begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas av Prisma. Sådan begäran skickas till info@Prisma.se. Dit kan kunden även skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.

bottom of page